·  TEL. 93 333 99 72 · EMAIL info@santramonnonat.org
 · 

PLA D'OBERTURA

KIT COVID

PLA D'OBERTURA


1. INTRODUCCIÓ

 • Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l'educació en condicions d'equitat. L'aprenentatge ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l'educació.
 • L'escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
 • L'escola ha d'estar en condicions de contribuir al control de l'epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes, tot garantint els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.
 • La planificació general dels grups d'alumnes s'haurà d'ajustar als criteris habituals d'organització del centre. Això no obstant, caldrà ser molt curosos en què els agrupaments d'alumnes siguin estables, per tal d'establir amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi.


2. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT

2.1. Grups de convivència i socialització estables

 • Es tracta de grups estables d'alumnes, amb el seu tutor. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents.
 • Dins el grup estable no és necessari requerir la distància física ni l'ús de la mascareta en el cas d'Educació Infantil i, en funció de la situació epidemiològica, en l'Educació Primària. Des d'un punt de vista de salut, cal centrar els esforços organitzatius en garantir l'estabilitat i l'estanqueïtat d'aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat.
 • El grup estable s'ha de mantenir junt en el màxim d'activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l'aula com al pati. A l'interior de l'edifici el grup ha d'ocupar, de manera general el mateix espai físic. Els alumnes seran sempre els mateixos.
 • L'organització de l'espai de l'aula d'un grup estable ha d'intentar assegurar, en la distribució de l'alumnat, distància interpersonal. La disposició del mobiliari, ja sigui en files o en petits grups al voltant de la taula, ha de tenir en compte aquesta distància.

2.2. Mesures de prevenció personal

El rentat de mans

 • En infants es requerirà rentat de mans:
  • A l'arribada i a la sortida del centre educatiu
  • Criteris organitzatius dels recursos per a l'atenció́ de l'alumnat amb necessitat
  • Abans i després dels àpats
  • Abans i després d'anar al WC
  • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
 • En el cas del personal que treballa al centre educatiu, el rentat de mans es durà a terme:
  • A l'arribada al centre, abans del contacte amb els infants
  • Abans i després d'entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis
  • Abans i després d'acompanyar un infant al WC. Abans i després d'anar al WC

  • Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d'un sol ús)

  • Com a mínim una vegada cada 2 hores

Ús de mascaretes

 • Educació Infantil: No obligatòria
 • Educació Primària: Obligatòria en funció de la situació epidemiològica
 • Educació Secundària: Obligatòria
 • Personal Docent i PAS: Obligatòria

Requisits d'accés a l'escola

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 1 respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. L'absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • En el cas del personal docent i no docent de l'escola que tingui contacte amb els infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals.
 • En cas que l'alumne presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat es valorarà de manera conjunta –amb la família i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l'hora de reprendre l'activitat educativa presencialment. Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:
  • Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.
  • Malalties cardíaques greus.
  • Malalties que afecten el sistema immunitari.
  • Diabetis mal controlada.
  • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Control de símptomes

Les famílies signaran una declaració responsable a través de la qual:

 • Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s'atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
 • Es comprometen a no portar l'infant o adolescent a l'escola en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l'hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu. Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes.
 • La família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.

Es recomana, en funció de la situació epidemiològica, la implementació d'altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l'arribada a l'escola. 


3. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

3.1. Espais

 • Es podran utilitzar com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats. Cada grup tindrà un únic espai de referència.
 • Tot i això, de forma excepcional, es poden utilitzar les diferents aules específiques: laboratori, música, bibioteca... En aquest cas la rotació de diversos grups en un mateix dia será la mínima, un únic grup per espai i dia. En acabar l'activitat l'espai restarà tancat fins que s'hagi procedit a netejar i desinfectar l'espai i el material d'ús comú. 

3.1.1. Espai menjador i cuines

 • El servei de menjador es farà, preferiblement, a l'espai habitual del menjador escolar. Els integrants d'un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.
 • Per garantir el control i l'organització dels grups i dels espais, caldrà inscripció prèvia i aquesta no es podrà modificar (excepte les baixes) al llarg de tot el curs.
 • El menjar s'ha de servir en les safates individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L'aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l'àpat. Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar taula, o d'altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència. Quan l'alumnat reculli el menjar a la línia d'autoservei, cal mantenir la distància a la filera.
 • Per qüestions d'organització de cada centre, i per minimitzar els contactes, tenint en compte el nombre d'alumnes que es queden al menjador, l'alumnat de P3 i P4 dinaran a les seves aules.
 • Les activitats posteriors als àpats s'han de realitzar, preferiblement, a l'aire lliure, amb ocupació diferenciada d'espais per a cada grup estable.
 • També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l'activitat.
 • En cas de tancament de l'escola per a les activitats docents, la cuina podrà romandre oberta per fer els menús per l'alumnat amb ajut de menjador.

3.1.2. Espai gimnàs

 • Enguany l'educació física es realitzarà a l'aire lliure -a l'espai del pati o, si és possible, en parcs i jardins propers a l'escola-. Si l'activitat té lloc a l'exterior i es mantenen els grups estables no serà necessari l'ús de mascareta.
 • Els vestidors, per raons higièniques i sanitàries, no es podran utilitzar.

3.1.3. Patis

 • La sortida al pati ha de ser esglaonada. Caldrà establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d'un grup estable. Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l'espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la distància sanitària.

3.2. Fluxos de circulació

3.2.1. Entrades i sortides

 • Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte els accessos i el nombre de grups estables.
 • A cada un dels accessos, l'entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l'aula del seu grup estable.
 • Pares i mares només accediran a l'interior de l'escola en el cas que ho indiqui el personal del centre, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.
 • En entrar de l'escola els alumnes s'han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i, en funció de la situació epidemiològica, se'ls prendrà la temperatura.

3.2.2. Circulació dins l'escola i ascensors

 • En els passadissos i els lavabos s'ha de vetllar perquè no coincideixin més d'un grup estable. Quan coincideixin més d'un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres i portar mascareta.
 • S'han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport, si s'escau. L'ús serà esporàdic.

3.3. Relació amb la comunitat educativa

 • Les reunions d'inici de curs amb les famílies es faran de manera presencial a la Sala d'actes de l'escola, guardant distància de seguretat i portant mascareta. També es donarà l'oportunitat a les famílies de seguir la reunió i participar via telemàtica. En cap cas es podrà anar a les aules en acabar la reunió informativa.
 • Les tutories individualitzades amb famílies es faran, prioritàriament, via telefònica o telemàtica. Només en casos excepcionals es faran da manera presencial, tot observant totes les mesures de prevenció i higiene.
 • Les diverses assembles i espais de participació de les famílies. Consell Escolar. Consell de Delegats de Famílies i FEAC, es faran de manera telemàtica.
 • La comunicació ordinària amb la Comunitat Educativa es farà via telemàtica i através del butlletí electrònic de l'escola el "Som-hi!”.
 • La atenció a famílies per part de la Direcció, l'Administració i la Secretaria de l'escola es farà telemàticament i, en cas de requerir presencialitat, caldrà ajustar-se als horaris establerts, observar totes les mesures de prevenció i higiene i es prioritzaran les cites prèvies.

3.4. Altres activitats

3.4.1. Acollida matinal i permanències

 • Durant el temps d'acollida matinal i del servei de permanències l'escola caldrà mantenir distància interpersonal i, tant el responsable de l'acollida com els infants han de portar mascareta. Sempre que sigui possible aquest servei es realitzarà en els patis de l'escola.
 • Quan finalitzi el període d'acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de referència, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes. Acabat l'horari d'acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l'espai.
 • Per garantir el control i l'organització dels grups i dels espais, caldrà inscripció prèvia i aquesta no es podrà modificar (excepte les baixes) al llarg de tot el curs.

3.4.2. Adaptació de P3

 • L'adaptació de P3 es realitzarà, en un espai exterior (pati).
 • La persona acompanyant no pot participar en el període d'acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.
 • Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona que només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta. S'haurà de rentar les mans abans d'accedir al centre educatiu i també abans d'entrar a l'aula, i ha d'accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada.

3.4.3. Sortides i colònies

 • L'escola durà a terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.
 • En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal i portar mascareta.
 • En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l'aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals.

3.4.4. Extraescolars

 • L'escola durà a terme les extraescolars previstes en la seva programació general anual, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal i portar mascareta, sempre que això sigui possible per la naturalesa de l'activitat realitzada.
 • El Departament establirà recomanacions específiques per a algunes de les activitats extraescolars i les diferents empreses proveïdores d'aquest servei seran les responsables de complir els diferents protocols de seguretat i higiene, sota supervisió de l'escola.
 • Per fer compatibles les activitats extraescolars amb la nova organització del servei menjador, desapareix la franja d'extraescolars de migdia. Totes es concentraran a partir de la finalització de les classes a la tarda.
 • Per garantir el control i l'organització dels grups i dels espais, caldrà inscripció prèvia i aquesta no es podrà modificar (excepte les baixes) al llarg de tot el curs.

Arxius: