·  TEL. 93 333 99 72 · EMAIL info@santramonnonat.org
 · 

PREINSCRIPCIONS

DOCUMENTACIÓ


(Preinscripció telemàtica: escaneig o fotografia de la següent documentació)

Documentació general

 • L'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • L'original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • L'original i una fotocòpia del DNI de l'alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

 1. Criteris generals

Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció)

Barem: 40 punts

Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Documentació

 • L'original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, , es farà constar en el correu electrònic que s'envia al centre amb la documentació i el Consorci d'Educació comprovarà les dades d'ofici per interoperabilitat amb el padró municipal
 • Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció.

Barem: 10 punts

Documentació: Acreditació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documentació: Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió.

 1. Criteris complementaris

L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documentació: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Avís durant l'estat d'alarma: Es prorroga automàticament la validesa per 1 any, de tots aquells títols de famílies nombroses o monoparentals que caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020. Es prorroga automàticament la validesa per 6 mesos, de tots aquells títols de famílies nombroses o monoparen