Català / Español  ·  TEL. 93 333 99 72 · EMAIL info@santramonnonat.org
Català / Español  · 

Escola

COMPROMÍS EDUCATIU


COMPROMISOS

Pares i centre educatiu ens comprometem a:

 1. Reconèixer-nos mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que a cadascú correspon. La dels progenitors, prioritàriament, en l’àmbit familiar, i la del professorat, en el marc escolar, especialment pel que fa a les qüestions acadèmiques i de convivència.
 1. Abordar les possibles diferències des del respecte a l’autonomia de cada àmbit i el diàleg, sense menystenir mai l’autoritat d’uns i altres davant l’educand.

D’una manera específica, el centre es compromet a:

 1. Facilitar un entorn educatiu de qualitat per al desenvolupament acadèmic i el creixement personal de cada alumne:
 • Oferint uns continguts i una metodologia d’ensenyament que procuri estimular el progrés de l’alumne vers l’obtenció dels millors resultats acadèmics, d’acord amb les seves capacitats, mitjançant el treball personalitzat i l’avaluació continuada
 • Procurant una adequada orientació personal, acadèmica i professional al llarg de tota l’escolaritat
 • Contribuint a desenvolupar els valors de l’humanisme cristià mitjançant campanyes, activitats i celebracions, així com a través de l’àrea de Cultura Religiosa
 • Oferint una programació de serveis, activitats complementàries i activitats extraescolars que contribueixin al desenvolupament de les diverses dimensions de l’alumnat
 1. Facilitar una bona relació amb els pares de cada alumne:
 • Facilitant informació continuada a les famílies sobre la vida de l’escola, a través dels pertinents canals
 • Establint canals de comunicació per tal de facilitar un seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a
 • Atenent, dins les possibilitats del centre, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família amb el tutor/a
 • Essent receptiu amb les propostes que, dins l’àmbit de participació de les famílies –AMPA i FEAC- facin arribar al centre pares i mares

Per la seva banda, els pares o tutors ens comprometem a:

 1. Assumir conseqüentment el nostre rol educatiu:
 • Respectant de manera activa el Caràcter Propi de l’escola, acceptant l’àrea de Cultura Religiosa com a part integrant del currículum en les diferents etapes educatives
 • Procurant la major harmonia entre els hàbits, normes i valors promoguts en l’àmbit familiar i els que promou l’escola
 • Instant el fill/filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre en particular aquelles que afecten la convivència escolar i el normal desenvolupament de les classes i activitats escolars
 • Informar el fill/filla sobre el contingut d’aquests compromisos
 1. Facilitar, dins de les possibilitats de la família, la màxima col·laboració amb l‘escola:
 • Respectant els mecanismes establerts i els canals oportuns per a la comunicació amb l’escola i atenent les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 • Participant en les reunions i activitats per als pares i mares que convoqui l’escola.
 • Abonant les quotes i aportacions econòmiques establertes pel Consell Escolar, imprescindibles per tirar endavant el pressupost ordinari de l’Escola i fer possible el desenvolupament del nostre projecte educatiu
 • Tenint la possibilitat de ser membre de l’AMPA, i de participar de les activitats del programa FEAC