Català / Español  ·  TEL. 93 333 99 72 · EMAIL info@santramonnonat.org
Català / Español  · 

Escola

NORMATIVA GENERAL DE CONVIVÈNCIA


 

Normativa general de convivència

 

 1. L’agenda té una missió de comunicació amb les famílies i també de planificació educativa. Per aquest motiu no es permetrà la utilització d’aquesta per a d’altres funcions ni el seu deteriorament. En aquests casos serà obligatori l’adquisició d’altra de nova.
 2. La puntualitat és necessària. Per això, cal justificar qualsevol retard. Igualment, les absències s’han de comunicar a l’escola el més aviat possible.
 3. Les bates, segons model establert, són obligatòries des de parvulari fins a 4t de primària.
 4. Tots els alumnes hauran de portar l’equip esportiu de l’escola, tant per a  l’educació física com per a la natació. A les etapes d’infantil i primària es recomana dur a les sortides  el xandall de l’escola.
 5. Les pujades i baixades pels passadissos i escales s’hauran de fer amb ordre, amb cert silenci i pels itineraris indicats.
 6. No són lloc d’esbarjo ni estacionament les aules, els passadissos, les zones d’equipament i vestidors, ni l’entrada principal de l’Escola.
 7. La no assistència a classe en hores prèvies i/o durant la realització de proves i/o exercicis d’avaluació, no justificades convenientment, tindrà repercussió en la qualificació de la matèria.
 8. Els alumnes que hagin faltat a classe justificadament el dia de la realització d’una prova poden ser requerits, a criteri del professor de l’àrea, a realitzar posteriorment l’esmentada prova.
 9. El pati, els passadissos i les aules es mantindran nets de papers. S’han d’utilitzar les papereres.
 10. En tot el recinte escolar i immediacions no es permet fumar ni beure begudes alcohòliques en hores escolars i extraescolars.
 11. Tindrem cura de la neteja en el recinte col·legial on no està permès menjar cap tipus de llaminadures (pipes, xiclets, etc.).
 12. En tot el recinte escolar no es permet la utilització de telèfons mòbils i d’altres dispositius digitals d’imatge i so. La seva utilització comportarà el seu dipòsit a l'Escola. En certes activitats educatives comunicades prèviament pel professorat s’autoritzarà el seu ús
 13. Per tal de potenciar un bon clima de convivència i treball afavorirem l’ús adequat del llenguatge i les actituds respectuoses. Evitarem els comportaments, els símbols, les manifestacions, les indumentàries..., que no s’ajustin a les necessitats de l’activitat educativa i entrin en conflicte amb la proposta educativa del centre expressada en el seu Caràcter Propi.
 14. Els serveis escolars (menjador, acollida, etc.) i les activitats extraescolars (esportives, anglès, música i teatre, etc.) es regiran per les mateixes normes de convivència que la resta d’activitats del centre. El no compliment pot implicar la pèrdua del dret a fer-ne ús.

 

Normativa Programa 1x1 de l’ESO

 

Els ordinadors personals del programa 1x1 són propietat de la família, i aquesta és la responsable última de la conservació i bon ús dels mateixos. L’adquisició dels ordinadors per part de les famílies, però, s’ha fet amb finalitats educatives i escolars. Per això, el seu ús queda subjecte a la següent normativa:

 1. L’ordinador és una eina d’ús acadèmic, per això, no es pot fer servir per a cap finalitat personal o particular com ara descarregar o desar música, fotos, vídeos , xatejar... En cas d’observar un mal ús es pot retirar temporalment l'ordinador.
 2. Només es permet la instal·lació de nous programes i aplicacions quan ho autoritzi un professor.
 3. No es permet posar contrasenya personal. L’ordinador sempre ha de ser accessible per a qualsevol responsable acadèmic.
 4. Els ordinadors seran lliurats als alumnes durant la primera hora de classe del matí i recollits a darrera hora de la tarda. El lliurament i la recollida serà supervisat per un professor/a.
 5. Cada alumne/a ha de treballar amb el seu ordinador i no es pot fer servir el de cap company, sempre que el professorat no digui el contrari.
 6. En finalitzar una classe caldrà baixar la pantalla, tot deixant l’ordinador en hibernació. En cap cas, es pot utilitzar l’ordinador si no hi ha un professor/a a l’aula.
 7. A l’hora del pati i a migdia l’ordinador es quedarà a l’aula. Si durant el temps d’esbarjo l’alumne roman a l’aula d’estudi, podrà utilitzar l’ordinador, sempre i quan respecti la present normativa.
 8. L’ús de ratolí queda a criteri de cada alumne/a.
 9. Cal fer un ús amable de l’ordinador: evitar tocar la pantalla, vigilar que no hi hagi cap objecte sobre el teclat, baixar suaument la pantalla, la seva identificació (etiqueta) ha de ser sempre visible i llegible. Cada alumne/a és responsable del seu ordinador i ha de vetllar per la seva protecció.
 10. Qualsevol incidència, avaria o desperfecte en relació al portàtil ha de ser comunicada al tutor/a i, en cas de no poder resoldre-la a l’Escola, posar-se en contacte amb el servei tècnic oficial. Presentant el comprovant de reparació l’escola proporcionarà un ordinador de substitució amb una durada inicial de 30 dies. Transcorregut aquest temps caldrà retornar-lo al tutor/a.
 11. Si un alumne malmet l’ordinador d’un company haurà de responsbilitzar-se econòmicament de la seva reparació.